Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button

Brandskydd och säkerhetslösningar i skolor

Skol- och utbildningsbyggnader är komplicerade och mångsidiga byggnader med områden som innehåller unika brandrisker, inklusive oövervakade matlagningsstationer för livsmedelsteknik, teknik- och keminlabb. Vanliga orsaker är anlagda bränder, försummelse av elektriska system och försummelse av brandskyddssystem.

Brandsäkerhetsöverväganden

Reglering och statliga program

Regleringen av byggstandarder i Sverige styrs av SBSC (Swedish Building Standards Committee), som beskrivs i SBF 110:8. I vissa fall kan även Boverket komma i fråga, särskilt i enlighet med avsnitt 5 i plan- och bygglagen (BBR). Dessa regelverk är avgörande för att säkerställa säkerhet, effektivitet och hållbarhet i byggprojekt i hela landet. SBSC tillhandahåller omfattande riktlinjer och standarder som utvecklare, arkitekter och byggare måste följa, medan Boverkets engagemang säkerställer att dessa standarder överensstämmer med bredare nationella och regionala mål för stadsutveckling och infrastruktur. Tillsammans arbetar dessa tillsynsmyndigheter för att upprätthålla de högsta standarderna i Sveriges byggda miljö.

Brandsäkerhetssystem och falsklarm

Att se till att en omfattande brandsäkerhetslösning är på plats är av yttersta vikt vid installation av både trådbundna och trådlösa system i utbildningsmiljöer. Genom att integrera en konventionell eller adresserbar brandpanel och använda lämpliga branddetekteringsenheter i relevanta områden kan risken för falsklarm betydligt minskas. Detta är särskilt viktigt eftersom falsklarm stör värdefull undervisningstid och kan leda till onödiga evakueringar. Beroende på specifika krav är värmedetektorer idealiska för köksområden, optiska detektorer är lämpliga för klassrum och multisensoriska detektorer rekommenderas för trafikerade korridorer eller naturvetenskapliga laboratorier. Dessa multisensoriska detektorer gör det möjligt för panelfunktioner att smidigt växla mellan rökdetektion och värmedetektion, vilket optimerar säkerhetsåtgärderna. Standardbrandsystem för utbildningsinstitutioner består vanligtvis av paneler, sirener, associerade strömförsörjningar och manuella larmdon. För att skydda larmdon från både avsiktlig och oavsiktlig användning kan skyddande lock enligt riktlinjerna hjälpa till att säkerställa en trygg och säker lärmiljö.

Brandskyddsutrustning och säkerhetsutrustning

Utöver säkerhetssystemet krävs ofta ytterligare produkter för att följa föreskrifterna, dessa kan inkludera nödutgångsskyltar, branddekal, loggbok och naturligtvis säkerhetsutrustning som brandsläckare och filtar. Det är också viktigt att branddörrar i utbildningsanläggningar hålls öppna på ett säkert och tryggt sätt för att ge bättre tillgång samt hjälpa till med social distansering och ventilation, så branddörrhållare installeras ofta.

Nödbelysning och skyltar för evakueringsväg

Utöver nödutgångsskyltar måste skolor tillhandahålla tillräcklig panikbelysning i stora öppna områden och belysning för evakueringsvägar om det normala ljuset skulle falla bort för att möjliggöra säker utrymning av elever, personal och föräldrar (och andra som använder anläggningarna för aktiviteter utanför arbetstid). Kök och andra högriskområden behöver högre nivåer av nödbelysning för att möjliggöra säker avstängning av utrustning. Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft. Denna arbetskrävande uppgift kan automatiseras med användning av självständiga adresserbara eller centralbatteri nödbelysningssystem.

Säkerhetslösningar i skolor

Att säkerställa personalens och studenternas säkerhet är en primär ansvarsuppgift för skolor och andra utbildningsanläggningar. Dessa institutioner är lagligt skyldiga att tillhandahålla en säker miljö, vilket gör säkerhetsåtgärder avgörande. Oavsett om det handlar om att skydda mot inkräktare, förhindra vandalisering eller anlagda bränder eller övervaka och kontrollera människors, tillgångar och fordon, är det viktigt att implementera rätt säkerhetslösning för att effektivt hantera dessa risker. Genom att investera i lämpliga säkerhetsåtgärder kan utbildningsinstitutioner upprätthålla sin vårdplikt och skapa en säker och skyddad miljö som främjar lärande och tillväxt.

Integrerade säkerhetslösningar

Utbildningsbyggnader kan dra nytta av integrerade säkerhetssystem som inkluderar passerkontroll, videoövervakning, intrångs-, branddetektions- och hanteringssystem. Användningen av Internet Protocol (IP) -teknik, till exempel IP Video, möjliggör kommunikation över flera produkter och skapar en ansluten lösning.

Passerkontrollsystem inom utbildning

Skolor och vidareutbildningsplatser behöver begränsa både in- och utpasseringar för specifika personer, vare sig det är personal, elever eller extern personal. Inpasseringspunkter kräver fysisk passerkontroll, så dörrar kan utrustas med dörrstängare och magnetiska lås. Vissa platser kan också ha roterande dörrar, grindar eller spärrar för att begränsa åtkomsten till en person åt gången. Dörröppningssystem inkluderar också ofta någon form av smart lås eller inpasserings-ID-enhet som en pinkodsläsare, RFID, nyckelbricka, svepkort eller smartkortläsare, eller i vissa fall biometriska läsare. Sedan Covid har det varit en trend mot kontaktlösa dörrinpassningssystem. Sedan har du dörrkontrollen i systemets kärna, dessa kan styra när och vem som har åtkomst och kan styra flera dörrar.

Intrång och perimeterskydd

Det finns ett behov av att skydda utbildningslokaler från inbrott och stöld, och intrångssystem i skolor övervakas ofta på distans och är anslutna till ett larmmottagningscenter (ARC), vilket möjliggör utbildad och snabb respons utanför arbetstid. Inkräktarsystem inkluderar ofta också säkerhetssirener som varnar en person eller en responstjänst i en nödsituation. Inkräktarsystem utgör ofta en del av en bredare integrerad säkerhetslösning som tillsammans med rörelse- och perimeterdetektorer, utomhusbelysning, CCTV-system och till och med grindkontroll och nummerplåtsigenkänning som kan ge trygghet.

Inkräktarsystem bör följa PD 6662:2017, vilket möjliggör installation och underhåll av säkerhetssystem i enlighet med publicerade brittiska och europeiska standarder.

ADI tillhandahåller ett omfattande urval av brandsäkerhets- och säkerhetslösningar till professionella installatörer och systemintegratörer, och tillgodoser projekt av varierande omfång inom utbildningssektorn. Oavsett om det är en enstaka förskoleplats eller ett stort universitetscampus, erbjuder ADI ett omfattande utbud av produkter från högklassiga leverantörer. Dessa produkter har genomgått rigorös testning för att säkerställa överensstämmelse med aktuella svenska föreskrifter, vilket garanterar högsta standarder för säkerhet och säkerhet för utbildningsinstitutioner. Utöver dessa produkter erbjuder vi också hjälp och stöd med projekt från vårt erfarna tekniska supportteam som kan hjälpa till med produktval, projektutformning och tillhandahålla teknisk support efter försäljningen.

close button